ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ A OCHRANY PRO OSOBNÍ ÚDAJE

 Zásady zpracování a ochrany osobních údajů

 V těchto zásadách zpracovávání a ochrany osobních údajů Vás informujeme, jakým způsobem zpracováváme a chráníme Vaše osobní údaje.

Pokud hovoříme o „Vás“, máme na mysli Vás jako naše zákazníky a zájemce o naše služby, zejména jestliže jste si od nás objednali služby nebo jste nás kontaktovali se zájmem o naše služby.

 ZÁKLADNÍ POJMY

„Osobními údaji“ jsou myšleny veškeré informace, které Vás identifikují nebo na jejichž základě Vás lze identifikovat – máme na mysli hlavně jméno a příjmení, bydliště, telefonní číslo a případně i mailovou adresu.

Pod pojmem „Zpracování“ osobních údajů budeme rozumět jakoukoli operaci nebo soubor operací s Vašimi osobními údaji, které jsou prováděny pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů – jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, omezení, výmaz nebo zničení.

 ZÁKLADNÍ ZÁSADY

Osobní údaje jako hodnota – Vaše osobní údaje považujeme za důležitou hodnotu a nakládáme s nimi v tomto duchu. Při zpracovávání osobních údajů postupujeme v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, a dalšími platnými právními předpisy.

Při zpracovávání osobních údajů dbáme za všech okolností následujících základních pravidel:

Zákonnost, korektnost a transparentnost – Vaše osobní údaje zpracováváme vůči Vám korektně a zákonným a transparentním způsobem

Účelové omezení – Vaše osobní údaje shromažďujeme výhradně pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a tyto osobní údaje nezpracováváme dále způsobem, který je s těmito účely neslučitelný

Minimalizace – osobní údaje zpracováváme pouze v přiměřeném, relevantním a omezeném rozsahu, a to ve vztahu k účelu, pro který osobní údaje zpracováváme

Přesnost – dbáme na to, aby osobní údaje, které zpracováváme, byly přesné a v případě potřeby aktualizované. Přijímáme veškerá rozumná opatření, aby osobní údaje, které jsou nepřesné byly – s přihlédnutím k účelům, pro které je zpracováváme – bezodkladně vymazány nebo opraveny

Omezení uložení – Vaše osobní údaje ukládáme ve formě umožňující Vaši identifikaci po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které osobní údaje zpracováváme

Integrita a důvěrnost – zabezpečujeme ochranu Vašich osobních údajů, které zpracováváme. Zpracováváme Vaše osobní údaje způsobem, který zajistí jejich náležité zabezpečení, včetně ochrany pomocí technických a organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením. Používáme vyspělá opatření fyzické a elektronické bezpečnosti

 Lokalizace – všechny Vaše osobní údaje uchováváme v rámci Evropské unie a nepředáváme je do zemí mimo Evropskou unii

 PŘEHLED ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zájemci a zákazníci  – jste-li zájemcem o naše služby, zpracováváme Vaše osobní údaje proto, abychom Vám učinili nabídku služeb. Jste-li již naším zákazníkem, zpracováváme Vaše osobní údaje za účelem správy smluvního vztahu, který s Vámi máme nebo jsme měli uzavřen.

 

OSOBNÍ ÚDAJE ZÁKAZNÍKŮ

Zpracováváme osobní údaje, které nám poskytnete při objednávce zboží nebo služeb a osobní údaje, které vyplynou v průběhu poskytování služeb. Jedná se zejména o kontaktní a identifikační údaje, údaje o předmětu služeb (jaké služby jste si objednali) a o údaje o plnění povinností vyplývajících z poskytnutí služeb (platby apod.).

Poskytování našich služeb je založeno na dlouhodobější práci se zákazníky. Je přirozené, že musíme zpracovávat osobní údaje, abychom mohli dostát svým závazkům ohledně poskytování služeb a abychom mohli vykonávat práva a plnit povinnosti s tím související. Jinak bychom nemohli zajistit kvalitní servis, vyřizování reklamací, vedení účetnictví apod.

Osobní údaje zpracováváme (uchováváme) po takovou dobu, po kterou mohou být po právní stránce podstatné pro předmětné poskytování služeb a pro realizaci práv a povinností z toho vyplývajících, tzn. do uplynutí aplikovatelných promlčecích, prekluzivních, reklamačních, uschovacích a jiných obdobných lhůt stanovených právními předpisy nebo ujednáními smluvních stran, a to do uplynutí poslední z těchto lhůt; v konkrétním případě závisí lhůta na posouzení předmětného smluvního vztahu; zpravidla není delší než 10 let od skončení poskytování předmětných služeb.

 OSOBNÍ ÚDAJE ZÁJEMCŮ

Jestliže jste nás oslovili nebo projevili ( a to jakýmkoliv způsobem) zájem o naše služby, budeme zpracovávat Vaše osobní údaje, které jste nám v této souvislosti poskytli, a to proto, abychom Vám mohli učinit nabídku služeb a Váš souhlas je nutný.

Osobní údaje zpracováváme na základě souhlasu, který nám udělíte v souvislosti s projeveným zájmem o naše služby. Souhlas samozřejmě nejste povinni udělit, ale tím pádem bohužel nejsme schopni Vám žádnou cenovou kalkulaci zpracovat, protože k jejímu zpracování jsou nutné a potřebujeme alespoň vědět, kde případně bychom pak zakázku realizovali a na jakou mailovou adresu ji pak případně máme zaslat .

 SDÍLENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje zákazníků sdílíme nebo předáváme k nahlédnutí pouze pracovníkům naší firmy – a to z důvodu možného provedení montáže /realizace/ objednané zakázky a na základě podepsaného čestného prohlášení o tom, že žádné osobní údaje nebudou poskytovat dalším osobám a ani je jakkoliv dále zneužívat či šířit.

Samostatní správci – s ohledem na výše uvedené se majitel firmy Jindřich Kříž a spolupracující osoba firmy Markéta Křížová – považují za samostatné správce osobních údajů. Všichni jsou zavázáni dodržovat pravidla stanovená v těchto zásadách.

 PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍM OSOBÁM (PŘÍJEMCŮM)

 Vaše osobní údaje jsou pro nás důvěrné. S výjimkami popsanými v předchozím a následnujícím bodě osobní údaje nepředáváme žádným dalším osobám, a to přímo ani nepřímo (zpřístupněním). S osobními údaji nijak neobchodujeme.

 Vaše osobní údaje je možné předat třetím osobám POUZE tehdy, je-li to nutné ke splnění naší právní povinnosti (především pokud jde o orgány veřejné moci) nebo je-li to nutné z povahy věci, zejména ke splnění smluvního vztahu, jehož jste stranou.

 VAŠE PRÁVA

Právo na informace – máte právo získat od nás potvrzení, zda Vaše osobní údaje zpracováváme či nikoli. V kladném případě máte právo na přístup ke zpracovávaným osobním údajům a na informace o podrobnostech zpracovávání a zdrojích osobních údajů. Jestliže jste nám poskytli osobní údaje na základě svého souhlasu nebo v souvislosti s plněním smluvních závazků.

Právo na opravu, výmaz a omezení zpracovávání údajů – máte právo, abychom bez zbytečného odkladu opravili Vaše nepřesné osobní údaje; to se týká též doplnění neúplných osobních údajů. Jste dále oprávněni požadovat, abychom vymazali Vaše osobní údaje, nemáme-li dostatečný právní důvod ke zpracovávání (např. vznesli-li jste námitku proti zpracovávání osobních údajů). Požadujete-li to, místo výmazu osobních údajů pouze omezíme jejich zpracovávání, tzn. osobní údaje budou pouze uloženy a jiným způsobem nebudou – bez Vašeho souhlasu – zpracovávány.

Svá práva jste oprávněni uplatnit jakoukoli formou, která srozumitelně zprostředkuje obsah Vaší žádosti, oznámení nebo námitek, zejména pak elektronickou formou na obchodkriz@jizaluzie.cz. Požádáte-li nás o přijetí určitého opatření, poskytneme Vám informace o přijatých opatřeních, a to bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti; tuto lhůtu je možné v nezbytných případech prodloužit až o dva měsíce, o čemž musíte být včas informováni.