VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Vážení zákazníci, velice nás těší, že máte zájem si pro realizaci svoji zakázky vybrat právě naši firmu s 30. ti – letou tradicí a budeme se snažit udělat pro Vaši spokojenost s vybraným zbožím a našimi službami maximum. Zároveň Vás prosíme o přečtení těchto Všeobecných obchodních podmínek, aby následně nedocházelo k případným nedopatřením či nesrovnalostem. Děkujeme za pochopení.

Na základě Zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v souladu s čl. 13 Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) + v souvislosti s vypracováním cenové nabídky potenciální zadavatel /zájemce/ vyslovuje svůj souhlas se zpracováním osobních údajů – jako je jeho jméno, bydliště, popřípadě telefonní číslo a mailová adresa – v našem systému vystavených cenových nabídek. Podpisem závazné objednávky nebo písemným souhlasem s cenovou nabídkou pak vyslovuje svůj souhlas s tím s tím, že se zadané údaje objeví i v dalších agendách, které jsou vedené z důvodu vzniku smluvního vztahu mezi zadavatelem /zákazníkem a zhotovitelem /Závazná objednávka nebo Potvrzení o přijetí závazné objednávky, Zálohová faktura, Vydaná faktura nebo Příjmový daňový doklad, případně i Předávací protokol apod./. Naše firma /zhotovitel/ se zavazuje, že poskytnuté údaje budou vedené pouze v agendách spojených se vznikem smluvního vztahu a předané k nahlédnutí pouze kompetentní osobě, která bude provádět montáž nebo případnou opravu u nás objednaného zastínění a že poskytnuté osobní údaje nebudou přístupné dalším osobám a jakkoliv dále šířeny či zneužívány. Více informací ohledně Zásad zpracování a ochrany osobních údajů naleznete přímo v samostatné sekci Aktuálně.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Podpisem Závazné objednávky, písemným souhlasem se zpracovanou Cenovou nabídkou nebo zasláním písemné objednávky vzniká mezi naší firmou /dále jen zhotovitel/ a zákazníkem /dále jen zadavatel/ smluvní vztah. Zhotovitel se v něm zavazuje objednat zadavateli vybrané zboží a provést případné další služby s tím spojené. Zadavatel se naopak zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedené služby dohodnutou cenu, která je uvedená na Závazné objednávce, což také stvrzuje svým vlastnoručním podpisem. Zadavatel podpisem závazné objednávky také vyslovuje souhlas se Všeobecnými obchodními podmínkami a Zásadami zpracování a ochrany osobních údajů, které jsou vždy nedílnou součástí závazné objednávky a je možné si je vyžádat k zaslání mailem před případným podpisem objednávky nebo si je přečíst na našich webových stránkách v sekci Aktuálně.

2. Předmětem objednávky se rozumí dodávka a případná montáž zboží nebo další služby dle přesně uvedené specifikace na přiložené dokumentaci k zakázce.

3. Dohodnutá cena je pevná a je ve většině případů /pokud to není uvedeno nebo domluveno jinak/ splatná ve dvou splátkách – jako záloha a doplatek. Výše zálohy se pohybuje v rozmezí od 35% – 50% z celkové ceny zakázky podle vybraného typu zastínění a její výše je vždy uvedena na Cenové nabídce. Doplatkovou částkou je pak zbylých 65% nebo 50% z celkové ceny zakázky. Obě splátky lze uhradit buď v hotovosti přímo na místě realizace /při zaměření a po následné realizaci/ nebo následně po dohodě převodem z bankovního účtu na základě vystavení faktur – Zálohové a Vydané na doplatkovou částku – které Vám budou po dohodě zaslané mailem. Zaplacení zálohy je ve většině případů podmínkou pro zahájení výroby. Případné prodlení se zaplacením zálohy prodlužuje sjednanou uvedenou dobu dodání o dobu shodnou s délkou prodlení.

4. V případě, že při realizaci zakázky neplánovaně dojde ke vzniku nějakých prokazatelně oprávněných nákladů nad rámec dohody, je zhotovitel tuto skutečnost neprodleně ihned po jejím zjištění oznámit a co nejdříve konzultovat přímo se zadavatelem. Teprve na základě této vzájemné dohody má pak zhotovitel případně na úhradu těchto nákladů nárok.

5. Co se týče případného zrušení zakázky následně po podpisu Závazné objednávky nebo po písemném odsouhlasení zakázky /bez ohledu na to, zda již byla zaplacená zálohová faktura nebo ne/ tak si vyhrazujeme právo na náhradu veškerých nákladů se zakázkou spojených a účtujeme STORNO POPLATEK , jehož minimální výše je 10% z celkové ceny zakázky. Jeho výše se pak může různě lišit podle toho, kde byla zakázka měřená, kolik času bylo u zákazníka a přejezdem k němu stráveno a hlavně po jakém časovém úseku byla zakázka zrušená. Také záleží na tom, zda byla uhrazená záloha a na základě toho pak byla zakázka již zadaná do výroby a zda již je v určitém stupni rozpracovanosti, v konečné fázi výroby nebo zda byla již vyrobená a čeká na expedici nebo byla již dokonce expedovaná. V případě zrušení zakázky, která je již v určitém stupni rozpracovanosti, konečné fázi výroby nebo případně čeká na expedici nebo expedovaná již byla, je zadavatel povinen zhotoviteli uhradit veškeré spojené náklady se zakázkou plus výrobní náklady nebo dokonce celkovou cenu již vyrobeného zboží.

6. Za případné prodlení s úhradou splátek za realizaci zakázky účtujeme zadavateli smluvní pokutu ve výši 0,01% z dlužné částky za každý den prodlení, která je splatná do 10 dnů od uplatnění sankce. Vše se ale vždy snažíme vyřešit napřed zasláním Upomínky a následným Pokusem o smír.

7. Dodací lhůtou /dobou dodání/ se rozumí lhůta pro dodání zboží a dalších případných služeb. Počítají se do ní POUZE pracovní dny, nikoliv dny volna, klidu, státní svátky, dovolená či jiné nepracovní dny. Pokud tato lhůta nebude z naší strany dodržena, tak má zadavatel právo uplatnit nárok na úrok z prodlení ve výši 0,01% z dlužné částky za každý den prodlení, která je splatná do 10 dnů od uplatnění sankce jako v předchozím bodě č. 6.

8. Přesný termín pro provedení montáže je vždy stanoven až po naskladnění zboží a po vzájemné dohodě obou stran. V dohodnutý den a čas je nutné, aby zadavatel zpřístupnil místo pro realizaci zakázky ve způsobilém stavu. Pokud se tak nestane, tak zhotovitel nemůže být v tomto případě v prodlení s realizací zakázky.

9. V případě, že předaná zakázka vykazuje vady, které zásadně nijak nebrání v užívání a funkčnosti, není tato skutečnost důvodem k nepřevzetí díla a neuhrazení celkové ceny díla  – pokud to není domluveno jinak. Všechny takové případně zjištěné vady z výroby budou zaevidovány, okamžitě řešeny přímo s výrobou a odstraněny formou reklamačního řízení do 30. – ti dnů od jejich zjištění. Pokud se však na výrobku objeví funkční vady, tak tato skutečnost je samozřejmě pádným důvodem pro nepřevzetí a neuhrazení doplatkové částky za dílo. V případě, že k nějaké takové situaci dojde, tak se vždy řeší individuálně přímo s koncovým zákazníkem.

10. Záruční doba závisí na typu zakoupeného zboží a může být 24 měsíců, 48 měsíců nebo 5 let dle podmínek stanovených výrobcem zastínění. Záruční lhůta, která je vyšší než zákonem daná lhůta 24 měsíců, je vždy před koupí zboží zákazníkům sdělena a hlavně u zakázek většího rozsahu uváděna v některé z přiložených dokumentací k zakázce /Cenová nabídka, Závazná objednávka, Předávací protokol, Faktura apod./. Záruční doba na montáž veškerého zastínění je standardně také 24 měsíců.

11. Případné vady u předané zakázky v průběhu záruční doby je třeba ve většině případů a to hlavně u zakázek většího rozsahu REKLAMOVAT PÍSEMNĚ a k ní pak také přiložit  kopie potřebné dokumentace /např. Objednávku, Daňový doklad, Předávací protokol nebo Záruční list/, aby bylo možné zakázku v systému dohledat. Reklamaci je možné zaslat na mail či adresu zhotovitele, přinést na osobně na vzorkovnu nebo se na dalším postupu případně domluvit telefonicky přímo s majitelem firmy na čísle 777 06 70 69. Zhotovitel pak bezplatně odstraní po dohodě s výrobou vadu v rámci reklamačního řízení – a to v dohodnutém termínu a o dobu odstraňování vady pak také prodlouží záruční dobu. Případné neodstranitelné vady, které budou bránit užívání díla, nahradí zhotovitel samozřejmě po dohodě s výrobou novým, bezvadným zbožím.

12. Pozáruční opravy a servis námi dodávaných výrobků provádíme a poskytujeme. Je třeba si o ně požádat a to nejlépe na základě zaslání kopie dokladu o koupi /stačí i Objednávka/ , na kterém je uveden buď datum objednání, či datum převzetí zakázky spolu s případným číslem zakázky a to buď na mail obchodkriz@jizaluzie.cz nebo doklady přinést k nahlédnutí s sebou na vzorkovnu osobně, aby bylo jasné o jaký přesně typ zastínění jde a jaké náhradní díly k opravě bude potřeba případně objednat. Také je možné si o opravu požádat telefonicky na tel. číslech 777 06 70 68 nebo 777 06 70 69.

/Týká se však POUZE zboží, které bylo zakoupeno v průběhu existence /28 LET/ u naší firmy /nejprve Clonící technika – montážní firma Pavel Kříž, poté Clonící technika Kříž/. V opačném případě doporučujeme se obrátit na firmu, která Vám výrobky dodávala a od ní také žádat opravy a pozáruční servis. Námi nedodávané výrobky bohužel nejsme schopni opravit, protože na ně nemáme k dispozici náhradní díly, takže se na nás prosím ZBYTEČNĚ neobracejte a nežádejte od nás opravy zastínění od jiných dodavatelů a firem/.

13. Ustanovení neupravená se řídí obecně právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění.